Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermarkОмекотителни инсталации

Използването на стъпало за стабилизиране на твърдостта преди обратната осмоза може да замести омекотителната инсталация. Пречистването на концентрата от системата за обратна осмоза редуцира количеството на отпадъчната вода до 10 %.


1. Въведение
През последните години значително нарастна потреблението на обезсолена вода. Чистите и свръх чистите води се използват в различни области и във все по- големи количества. В тази връзка значението на мембранните технологии, които с успех се прилагат от 70–те години насам, се увеличи още повече. В значителна степен се наложи технологията базираща се на процеса обратна осмоза.
За безпроблемното функциониране на обратната осмоза от особено значение е предварителното третиране на трапезната вода, за да се избегне преждевременното запушване на използваните мембрани от онечиствания или варовик.
Чрез предварителното третиране на трапезната вода със специализиран разтвор се предотвратяват запушванията по системата. Това е полезно, както от икономическа гледна точка, така и с оглед намаляване натовареността на отпадъчните води от осмозата.

котелна инсталация
Котелна инсталация за пречистване на трапезна вода, университет Майнц, Обратна осмоза 3x10m3/h, с включено стъпало за предварителна стабилизация
2. Онечиствания
При технологията с обратна осмоза се срещат два вида онечиствания – такива с електрически заряди и незаредени, неутрални частици.
Заредените частици, наречени йони, се задържат от мебраните и се извеждат с концентрирания поток (концентрат).
Мярка за ефективността на технологията е проводимостта на водата в пермеата.
В миналото качеството на водата е било определяно единствено по този нейн показател.
Към втората група онечиствания се отнасят следните вещества, като всички те са електрически неутрални:
• твърди частици
• колоиди
• бактерии
• разтворени органични вещества.
В миналото регистрирането и преработката им често са били неуспешни, но прилагането на обратна осмоза прави възможно тяхното задържане като те се отвеждат след задържането им от мембраните също с концентрата.

3. Вещества блокиращи мембраните
Най-честата причина за запушването на мембраните се явява концентрираният поток (концентрат), продукт на обратната осмоза.
Причинителите на запушванията при обратната осмоза могат да се разделят на два основни вида.
• Вещества благоприятстващи отлагането на плака („Fouling“)
Под „Fouling“ се разбира образуването на плака по мембраната от неутрални суспендирани или колоидно разтворени частици.
• Вещества благоприятстващи образуването на котлен камък („Scaling“)

Причина за образуването на котлен камък е прекристализацията на разтворени, по правило заредени частици, съдържащи се във водата след превишаване границата на разтворимост.

4. Оценка на опасността от запушване на мембраните при обратната осмоза Опасност при „Fouling“

За оценка на опасността се използва индекс, който е мярка за натовареността на водата със суспендирани или колоидни вещества.
Резултатът от измерванията при определянето на този индекс е показател за натоварването с неутрални онечиствания.
При системите за обратна осмоза в икономичен вариант се изисква минимум 8- 10 кратно концентриране.
Ако тази концентрация е недостижима, следва да се предвиди преди осмозата подходящо стъпало с филтруване и/или с флокулация. При необходимост се прилага дори тангенциална филтрация.
Опасност от „Scaling“

Утаяването на споменатите вещества при обратната осмоза би следвало да се предотврати чрез увеличаване на разтворимостта.
За оценка на възможността от запушвания причинени от котлен камък освен температурата и концентрацията на йоните значение има също така и киселиността на средата, което означава, че дори и незначително количество йони на алкалоземните метали на вход би могло да доведе до запушвания.
Неизбежно бе досега прилагането на скъпоструващо омекотяване като предварително стъпало с цел гарантирането на икономическата експлоатация на системата за обратна осмоза.
5. Предварителна подготовка с EnviroDTS- стабилизатор
Развитието на химични реактиви за стабилизиране на съдържащите се във водата замърсители претърпява голям напредък.
Кристализацията на йоните в разтора, отговорни за отлагането на котлен камък се потиска с помощтта на макромолекулни съединения.
Така другите методи за предварителна подготовка стават излишни.
Отпадат класическите подходи за омекотяване използвани като задължителни преди обратната осмоза, т.е.:
a) Без регенерация със сол (отпада употребата на сол и промивна вода);
b) Намаляване на разходите с намаляване на разходът за промивни води и сол, т.е. по-ниски инвестиционни разходи;
c) По-ниско натоварване на отпадъчната вода (при омекотяването се отделя солеви разтвор);
d) По-малка площ необходима за разполагане на съоръжението;
e) Не съществува опасност от наличието на микроби в резултат на използването на слоеве от смола.

6. Пречистването на концентрата повишава конверсията на съоръжението
• Повторно пречистване на отпадъчната вода след обратната осмоза
С тази идея фирма EnviroDTS направи значителен пробив през последните години в технологиите използващи обратната осмоза.
В допълнителното стъпало отделената отпадъчната вода след обратната осмоза се обработва повторно, с помощта на специални мембрани за промишлени води. Около 60 % от тази вода е подходяща за повторно въвеждане и употреба в съоръжението. Така качеството на пермеата се повишава още повече.
Почистването на допълнителното стъпало може да се извърши независимо от функционирането на съоръжението, което увеличава експлоатационната му надеждност.
С това технологично решение след пречистването количеството на отпадъчната вода е 10 - 15 % от общото.
Това означава: За 1 m? напълно обезсолена вода са необходими само около 1,1– 1,2 m? ч вода от водопровода.
За сравнение: Преди 10 -15 години за получаването на 1 m? напълно деминерализирана вода са били необходими 2 m? вода.

7. Качества и капацитет на системата EnviroDTS
Използването на системата с обратна осмоза EnviroDTS позволява:
a) Подобряване качеството на пермеата.
Използването на системата EnviroDTS-Anti-Scalend (REOS 363) за предварително пречистване не нарушава йонния баланс и подобрява значително скоростта на задържане на мембраните за обратна осмоза.
b) Висок добив.
Конверсията на съоръжението с обратна осмоза може да се увеличи от 50 - 75 % на около 85 - 92 % чрез използването на системата EnviroDTS-Anti-Scalend (REOS 363) и чрез пречистване на концентрата.
c) Висока екологичност.
Премахването на съоръжението за омекотяване води до намаляване на количеството добавяна сол, например към отпадъчна вода с обща твърдост на вход 20 °dH се прибавят с около 4 kg сол по- малко на m?.
Количеството на отпадъчната вода се редуцира с около 4 – 8 l за m?.
d) Гарантирана висока експлоатационна годност.
С използването на комбинация от мембрани- колби- дозатори и система за контрол на дебита, специално разработена за дозиране на ограничени количества EnviroDTS-Anti-Scalend (REOS 363) се постига контрол върху количеството дозирано вещество и това в резерв, и се повишава експлоатационната сигурност на системата.

Заключения:
В заключение бихме могли да отбележим, че използването на системата EnviroDTS комбинирана с обратна осмоза значително повишава икономичността на процеса за получаване на деминерализирана вода. Освен инвестиционните разходи значително се намаляват и експлоатационните.
Омекотителни инсталации.