Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark

Икономично и екологично

Технологии за промишлени отпадъчни води и водоподготовка за химични, фармацевтични и козметични приложения

Отпадъчните води от химическата и фармацевтичната индустрия често надхвърлят праговете на допустимите стойности на параметрите за заустване заради високата концентрация на ПАВ, бои и др. Контролираното смесване на различни потоци от отпадъчни води улеснява изискването за изравняване на заетостта на режимите на обработка, като преципитация (физико-химично третиране), адсорбция или биологично третиране (аеробно).

В зависимост от специфичните приложения на клиентите, специално разработени комбинации от процесните режими гарантира оптимални резултати от процедурата на третиране. Ако е необходимо специфични отпадъчни води се третират преди смесване, за да се постигне оптимален състав на водите, да се даде възможност за възстановяване на ценни ресурси. Нашия голям опит ще гарантира по-висока вътрешна норма на възвращаемост, като се вземат предвид специфичните изисквания на всеки отделен клиент.

Референции

CBW CHEMIE GMBH Caparol Bromine Compounds Ltd Henkel Beiersdorf KAROON JV ENIA CARPETS BV Eurofarma Hoffmann-La Roche Procter&Gamble

CBW CHEMIE GMBH BITTERFELD-WOLFEN

Envopur® NFI инсталация за диализа в производството на течни багрилни продукти

Фирма CBW е производител на високо качествени течни багрилни концентрати. В ядрото на използваната производствена инсталация работи процесно интегрирания мембранен модул - филтрационна инсталация Envopur® NFI. Многостъпалният процес изисква:

• дозиране и разтваряне на багрилни вещества в прахообразна форма
• трансфер на разтвора към работния резервоар
• обезсоляване на течността
• концентриране на багрилното вещество
• транспорт на багрилото към линията за пълнене
• почистване на инсталацията под високо налягане чрез Envopur® CIP инсталация за пречистване

Компонентите на инсталацията, изцяло от неръждаема стомана, се доставят като компактни системни модули с висока степен на предварителна готовност. Поради това е възможен лесен и бърз монтаж на място. Инсталацията беше подготвена и пусната в действие за 2/3 от планираните 12 месеца.

Технически данни

Производителност: 1.000 т/година
Количество на продукта: 10 - 15 m3/партида
загуби на продукта: < 0,1%
солно съдържание в продукта < 0,1%
пуск: < 0,1%
доставка:
готова за използване система

Мембранната инсталация Envopur® NFI е в основата на производството на течни багрила, използва се за обезсоляване и концентриране на суровия разтвор

Пречиствателна станция за отпадъчни води от производство на бои

Капарол, Обер-Рамщад, Германия
От производството на бои се отделят отпадъчни води при измиването на производствените съдове и подовете. Тези води съдържат диспергирани бои, лакове, мазилки и други подобни вещества.
След преминаването на отпадъчните води през сито те се събират в буферни резервоари, откъдето постъпват в пречиствателната инсталация с непрекъснато действие Split-O-Mat® COL. Следните химикали се дозират по време на трите пречиствателни стъпки коагулация, неутрализация и флокулация - железен хлорид, варно мляко и флокуланти.
Върху процеса на флокулация се осъществява видео наблюдение.
След това сместа се подлага на седиментация. Отделената утайка се обезводнява в камерна филтърпреса и се депонира. Преди да бъде извършен краен контрол избистрените води преминават през многослоен филтър за елиминиране на остатъчни микрофлокули.

Производителност

количество на отпадъчните води :
 160 m3/ден
капацитет на пречиствателната станция: варира около 15 – 20 m3/h
качество на отпадъчните води:
 
неразтворени вещества: 1–3 %
pH: 8-12
температура: 8-12 °C
ХПК: прибл. 1200 mg/l
система за контрол: SPS вкл. система за визуализация
caparol

caparol
Пречиствателна станция за отпадъчни води от производство на бои

Envochem® COL за отпадъчни води от екстракция на бром и производство на бромсъдържащи междинни продукти

Фирма Бромин Компаундс ЛТД в Израел добива елемента бром от водите на Мъртво море. Той се получава от морските води, имащи високо съдържание на бромидни соли чрез една много комплексна технология. При нея отпадат силно замърсени води, за които е необходимо надеждно пречистване.

Пречиствателната станция е проектирана за 150 m3/h. Водопреработката включва следните технологични фази:

• Решетки за отделяне на неразтворени вещества > 8 mm
• Разделяне на леки и тежки разтворители
• Двустепенна непрекъсната неутрализация
• Флокулация Envochem® COL
• Седиментация на неразтворените твърди вещества
• Обезводняване на неразтворените твърди вещества
• Пречистване на отработените газове

Производителност

Envochem® COL:
 
капацитет: 150 m3/h

Физико-химични данни

  преди третирането след третирането
pH 1-2 около 7
AlCl3 1400 mg/l 1 mg/l
леки и тежки разтворители 100-1000 mg/l няма
bromine

Envopur® NUO отделяне на биомаса и регенериране на процесни води

Хенкел, Унгария
В предприятие на фирма Хенкел в Унгария биологичното стъпало за отделяне на биомаса при процесите на третиране на отпадъчни води е ултрафилтрационна инсталация Envopur® UFI и работи като мембранен биореактор.
В процеса на регенерация на водата, пермеата от ултрафилтрацията се смесва с концентрата от обратната осмоза на чистата вода. Тези комбинирани отпадъчни води се пречистват до процесни води чрез инсталацията за обратна осмоза Envopur® NUO. Специалните високоефективни мембрани задържат ниско молекулните вещества и разтворените соли. Пермеатът може да бъде използван в производството без последващо третиране.

Технически данни

Капацитет:
3 m3/h
 
 
Envopur® UFI:
 
Mодули: тръбни
Качество на пермеата:
< 10µS/cm
henkel
Envopur® NUO при Хенкел, Унгария

Обработка на отпадъчни води в Байерсдорф, Бразилия

В Бразилия марката Нивеа е много популярна, а страната е един от най-големите пазари за козметика. По тази причина през 2002 г. там концернът Байерсдорф разкри свое ново производство.

ЕнвироХеми получи задачата да проектира и построи прилежащата пречиствателна станция. Тя се основава на модулен принцип, т.е. при разрастване на производството съоръжението ще може лесно да се напасне чрез разширяване на капацитета.

Мазнините и маслата, отпадащи от производството се разделят от отпадъчните води в маслоуловител. След преминаване през междинен изравнител водите се третират биологично в Biomar® инсталация. Качеството на изходящите води превъзхожда значително законовите предписания.

Продукт: Biomar®
Технология: биологическо третиране на отпадъчни води
Капацитет: 120 m3/ден индустриални води
  80 m3/ден санитарни води
Тип на водите: отпадъчни води от козметично производство
henkel
Biomar® биологично третиране на отпадъчни води

henkel
Камерна филтър преса

Envochem® COL 20.000 третиране на отпадъчни води от производството на пластмаси

Карун Джоинт Венчър Къмпани до Персийския залив, Иран

Описание на пречиствателната станция:

Производството на пластмаси е разположено в промишлена зона, намираща се близо до Персийския залив. В резултат на производствения процес се отделят отпадъчни води замърсени с биотоксични и бионеразградими вещества, за които е необходимо третиране преди биологичното стъпало. Целта е разграждането на тези вещества до бионетоксични и биоразградими субстанции. Именно това третиране е възложено на ЕнвироХеми.
Пречиствателната станция Envochem® COL е проектирана за автоматична и непрекъсната работа. При изготвянето на проекта са взети предвид специфичните климатични условия и стандартите за безопасност в химическата индустрия.
Пречистването на отпадъчните води включва следните стъпки:

• Буфериране и охлаждане на отпадъчните води
• Двустепенно окисление с реактива на Фентън
• Неутрализация
• Флокулация
• Седиментация
• Обезводняване на излишната активна утайка
• Извеждане на отработения въздух от резервоарите

Технически данни:

капацитет: O 12 m3/h
  макс. 16 m3/h
добив  
на органични вещества: > 80%
реакционно време  
в реакторите: > 120 min
необходима площ: 17 x 28 m
система за контрол: SPS S7
материал на реакторите: полипропилен
пуск: Октомври 2004

Envochem® - пречистване на отпадъчни води замърсени с латекс и багрила

Ения Карпетс БВ, Холандия

ОПИСАНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Фирма Eния Карпетс в Холандия произвежда и багри килими. В технологичния цикъл на това производство отпадат два вида води – латекс-съдържащи - от процеса на изграждане на латексовата основа и води, наситени на багрила – от операциите по почистване на производствените съдове.

Водите от тези два основни потока се стабилизират в изравнителни резервоари. След изравняването им се припомпват към реактора, където при постоянно разбъркване се дозират железен хлорид, варно мляко и флокулант. Замърсителите биват свързани в едри флокули и след изключване на бъркалките седиментират. Бистрия остатък след контролиране на pH се зауства в канализацията.

Седиментиралата утайка се обезводнява в камерна филтърпреса.

Производителност

Капацитет:
12,5 m3/партида
Сухо вещество: 2 - 4%
Teмпература латексни води: 20 °C
Температура багрилни води: 90 °C

Технически данни

Необходима площ:
50 m2 на 2 етажа
Енергопотребление: 1 kWh/m3
Материал: ПП
Управление:
Сименс S7
Обем на филтър пресата: 416 l
Филтър преса: автоматичен транспорт
Enia Carpets

eniac

EUROFARMA • Сан Паоло • Бразилия

Всичко от един източник

Проектиране и изграждане на пречиствателна станция и системен мениджмънт за генерично производство

Eurofarma е един от водещите производители на генерични продукти в Бразилия. Повишеното търсене доведе до изграждането на нова фабрика в Сан Паоло. През 2005 ЕнвироХеми сключи договор за изграждането на модерна пречиствателна станция за отпадъчни води. Изискванията към станцията са да третира водата по такъв начин, че да може да бъде използвана отново, например за напояване.

Избрана е комбинация от технология Envochem® за физико-химично третиране и технология Biomar® OKB за биологично третиране.

Също така Eurofarma е ангажирала ЕнвироХеми за системен мениджмънт. По този начин експертите на ЕнвироХеми гарантират надеждно функциониране на инсталацията докато поддържат нейната производителност постоянно на високо ниво.

Метод:

Комбинация от физико-химично предтретиране Envochem® и биологично третиране на отпадъчни води Biomar®
Производителност: 20 m3/h
eurofarma
Пречистване на отпадъчни води и системен мениджмънт в Eurofarma, Бразилия

Hoffmann-La Roche, Толука, Мексико

Окисление с озон Envochem® за отстраняване на активни фармацевтични съставки от отпадъчните води.

Hoffmann-La Roche изгради ново предприятие в Толука, Мексико за производството на две високо ефективни лекарства за рак. Отпадъчните води, отделяни при производствените процеси представляват екотоксигологичен риск. Ето защо те трябва да бъдат третирани в момента на тяхното отделяне

Бяха тествани и оценени различни методи от екологична и финансова гледна точка.

Според извършените предварителни изследвания, най-добрия начин за елиминиране на активни фармацевтични съставки е чрез използването на озон. Това се постига чрез озониране на отпадъчната вода, така че активните съставки (Капецетабин и микофенолат мофетил) се окисляват. Процесът е разработен от ЕнвироХеми в лабораторен мащаб, използвайки оригиналните субстанции и впоследствие приложен в пълен мащаб.

Изисквания към новата пречиствателна станция:
- Надеждни резултати
- Много високо ниво на експлоатационна сигурност
- Висока степен на автоматизация
- Компактна конструкция на инсталацията за третиране
- Ниска консумация на химикали
- Минимално количество на отделян отпадък

Цялата инсталация беше доставена до Мексико, предварително сглобена в 6 m контейнер и готова за незабавна употреба. Ежедневното количество на отделяната отпадъчна вода достига до 10 m3 и пречиствателната станция работи в непрекъснат режим .

Изграждане: 2008

Procter & Gamble, Урлати, Румъния

Гъвкава модулна технология за третиране на отпадъчни води в контейнер

Procter & Gamble е в процес на изграждане на нова фабрика за шампоани в Урлати, Румъния на приблизителна стойност от 50 милиона евро. Новата пречиствателна станция ще третира отпадъчните води от производството, които са замърсени с органични вещества и цинк, така че да могат да бъдат заустени в общинската канализационна система.

Многостадийният процес е разработен на базата на лабораторни тестове и се състои от стъпало за физико-химично третиране Envochem® и стъпало за биологично третиране Biomar®. Инсталацията за третирането на отпадъчните води е разработена въз основа на модулна концепция, позволяваща разширение. Цялото процесно оборудване е предварително изработено под формата на модули и необходимите бетонни резервоари са единствените съоръжения, които трябва да бъдат изградени на място при клиента. Решаващите фактори за вземането на решение от клиента бяха както факта, че инсталацията е предварително изградена, високия стандарт на качество така и минималния обем от строителни и монтажни работи, които бяха необходими да бъдат извършени на място.

Технически данни

Капацитет на инсталацията: 150 м3/ден, с възможност за разширение до 300 м3/ден
Замърсяване на отпадъчните води: Органични субстанции, цинк
Управление: PLC с визуализационна система

модулна инсталация
Модулна инсталация за третиране на отпадъчни води изградена в контейнери
модулна инсталация
Вътрешен изглед на инсталацията за третиране на отпадъчните води
модулна инсталация
Инсталацията за третиране на отпадъчните води е монтирана в пет контейнера и се състои от стъпала за физико-химично и биологично третиране