Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark

ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Хранително-вкусовата промишленост е тази в която приложенията се нуждаят от вода с много високо качество. Отпадъчните и процесните от тези индустрии често са замърсени с органична материя (ХПК, БПК5) като мазнини, киселини, основи и бои.
Ние анализирахме нуждите на клиента и предлагаме компактни решения, третиране на частични потоци или рециклиращи системи. Ние използваме химико-физични, биологични и мембранни процеси, както и комбинации от тях.

Референции

EHRMANN AG WRIGLEY TNUVA SPREEWALD GMBH & CO. KG NAABTALER BALTIKA POLOBST Givaudan Deutschland GmbH Norrmejerier Trautwein

Анаеробно/аеробно водопречистване в млекопреработващата индустрия

Ерман АГ, Москва, Русия

Описание на пречиствателната станция

При това производство на кисело мляко дневно отпадат около 600 m3 промивни води. В концепцията по управление на отпадъчните води е заложено драстично редуциране на утайките и едновременно с това добив на биогаз.
След отделяне на твърдите и груби замърсители водите се стабилизират по количество, мазниносъдържание и pH в изравнителен резервоар, обезопасен с допълнителен авариен обем. В него се извършва процес на първоначална хидролиза на органичните разтворени вещества. Този процес се контролира чрез изместване на киселинността на средата в алкалната област. Липофилните вещества се отделят посредством процес на флотация. За осигуряване на оптимален енергиен баланс към системата е включен топлообменник.
В реактора, тип Biomar® AFB посредством прецизно водене на процеса на анаеробно биологично пречистване се отделя биогаз, впоследствие използван в паровата централа. От процеса отпада минимално количество утайка. Отпадъчният въздух от изравнителя и механичното стъпало, характеризиращ се с остра неприятна миризма се отвежда към вторично включения аеробен биобасейн и чрез въздуходувната система се подава за биологическа минерализация на ароматните съединения.
Отпадъчните води се отвеждат за допречистване в аеробния реактор Biomar® OKB, където биоценозата редуцира замърсяването по показателите ХПК, БПK, азот и фосфор до нормите за заустване. Посредством програмируемо управление с процесна визуализация инсталацията работи напълно автоматизирано при минимални производствени разходи.

Производителност

капацитет: 600 m3/ден
ХПК натоварване: 3.000 kg/ден
ХПК концентрация: < 5.000 mg/l
ХПК разграждане анеробно + аеробно: > 98 %

Технически данни:

необходима площ: 50 m x 30 m
управление: 450 m3
материал: неръждаема стомана, изолирана
   
добив на биогаз: > 1.200 m3/ден
външна температура -35°C до +40°C
работна температура: около +35°C
Ерман
Анаеробна/аеробна инсталация Biomar® AFB-OSB

Biomar® биологично пречистване на отпадъчни води от производство на дъвка

Ригли Полша, Познан

Описание на процеса

Производството на дъвка е съпроводено с отделяне на отпадъчни води от различни промивни и почистващи процедури. Водите съдържат съставки от дъвките, най-вече подсладители, ароматни и етерични масла. Отпадъчните води се събират в подземна канализационна система. Под действието на гравитацията постъпват в помпена шахта, откъдето се припомпват към смесително-изравнителен резервоар. В него освен изравняване протича и хидролиза, която е важна стъпка от обработването на водата. В следващият анаеробен реактор Biomar® AFB при температура от около 37 °C се отделя биогаз. За достигане на нормите за заустване се използва и аеробен реактор Biomar® OSB. С пречиствателната станция се постига добър добив на биогаз, малко количество излишна активна утайка и голяма стабилност на процеса при ниски експлоатационни разходи.

Технически данни:

Дебит на отпадъчните води: макс. 200 m3/дневно
ХБК: 15.000 mg/l
ХПК натоварване: 2.400 kg/дневно
   
ХПК на изход: < 1.000 mg/l
Начало: 2002
Ригли Пошла, Познан

Млекопреработващо предприятие ТНУВА в Израел

Най-голямото млекопреработващо предприятие в Израел е собственост на фирма ТНУВА и се намира между Средиземно море и езерото Генезарет. Това е едно модерно предприятие с дневен капацитет 1,2 милиона литра мляко.
В близост обаче няма река, в която да се заусти количеството от 500 m3/h отпадъчни води. За това те се обработват до степен на готовност за употреба за напоителни цели в селското стопанство. Именно поради това, наравно с разтворените органични вещества, съдържанието на соли е от съществено значение. Използваните в CIP системата за почистване, натриева основа и други необходими неутрализационни средства са причина за високото съдържание на соли в отпадъчните води.

В CIP системата натриевата основа се обработва отделно в нанофилтрационната инсталация и се концентрира в изпарител. Чрез нанофилтрационния метод се постига отстраняване на основните млечни съставки. Отделянето им е от особена важност за последващото концентриране с оглед предпазване от отлагания. Концентратът от нанофилтрационната инсталация ENVOPUR® се използва за храна на животни.
Филтратът, около 1%-на натриева основа се концентрира до 10%-на основа и може отново да се приложи като миещо средство. Дестилатът се използва повторно с качество на напълно омекотена вода.
Филтрационната инсталация Envopur® е проектирана за две линии и са инсталирани алкално устойчиви тръбни мембрани.

Продукт: Envopur® NF
Процес: Нанофилтрация
Капацитет: 8 m3/h
Добив на филтрат: 90 %
Вид на водите: Отпадъчни води от млекопреработване
Тнува, Израел
Envopur® NF нанофилтрационна инсталация

Водоподготовка и третиране на отпадъчни води от производството на мариновани краставички

ШпрееВалд Консервен-Фелдман ГмбХ & Ко. КГ, Любен, Германия

Описание на пречиствателната станция

Необходимите количества от прясна вода се покриват от собствен водоизточник, добивани от два кладенеца. Тяхното третиране включва неутрализация, отстраняване на желязо и манган, омекотяване и деминерализация. Третираната вода се събира в наземен буферен резервоар.
Отпадъчните води от производството се освобождават от механичните примеси като преминават през гравитачен фазов разделител и сито и се събират в смесително-изравнителен резервоар. Неговата конструкция позволява той, по-късно, при необходимост да бъде преоборудван и да се използва като аеробен биобасейн. На изход от пречиствателната станция се измерват дебита и рН на водата. Стойностите на рН се регулират чрез неутрализираща инсталация с непрекъснато действие. Отработеният въздух от смесително-изравнителния резервоар се третира с биофилтър.

Третиране на прясната вода

неутрализация 100 m3/h
отстраняване на желязо 100 m3/h
отстраняване на манган 100 m3/h
омекотяване 28 m3/h
деминерализация 12 m3/h
третиране на отпадъчни води 25 m3/h
филтър за отработен въздух 1000 m3/h

Неутрализация и съхранение на химикали

Инсталация за третиране на прясна вода

 

Намаляване на разходите с анаеробната технология Biomar® AFB

Наабталер, Шварценфелд, Германия

Описание на пречиствателната станция

След увеличаване обема на производството на сирене и други млечни продукти, количеството на отпадъчните води нарасна до 2000m3 на ден. Съществуващата аеробна пречиствателна станция (ПС) е проектирана за 600 m3/ден. ЕнвироХеми дооборудва ПС с анаеробното стъпало Biomar® AFB и по този начин се достигна капацитет от 1500 m3/ден. Отличителните черти на тази концепция са малкото пространство, ниските експлоатационни разходи, добивът на биогаз и редукцията на количеството на излишната активна утайка.
Отпадъчните води от няколкото цеха се събират в централна помпена шахта. След отделянето на едрите отпадъци чрез сито с фина решетка, водите се подават за буфериране и хидролиза. Преди постъпването в реактора Biomar® AFB мазнините и частиците сирене се отделят чрез флотация. В този реактор замърсителите като млечна киселина, алкохоли и други органични съединения се разграждат с помощта на микроорганизми до метан и въглероден двуокис (биогаз). По този начин се достига до 80% намаляване на началните натоварвания по ХПК и БПК. Доочистката на водите се извършва в съществуващата аеробна пречиствателна станция. Биогазът се отвежда и се използва в котелното на предприятието.

Производителност

капацитет: 1500 m3/ден
ХПК натоварване: 10 000 kg/ден
ХПК концентрация: 5.000 mg/l
ХПК разграждане анеробно: 75 %

Технически данни:

необходима площ: прибл. 250 m2
управление: 4SPS, визуализация
Метан реактор: 3 броя
обем: прибл. 900 m3
материал: неръждаема стомана, изолирана
работна температура: 30-35 °C
добив на биогаз: прибл. 2000 m3/ден
Наабталер
Реактор Biomar® AFB

Наабталер
Котел за използване на отделения биогаз

Пречиствателна станция Biomar® за отпадъчни води от пивоварна Балтика

При производството на бира и измиването на бутилките се отделят разнообразни потоци отпадъчни води. Тук те се събират и насочват към пречиствателната станция Biomar®. Силно замърсените с органични вещества отпадъчни води се третират последователно в няколко Biomar® етапа до достигането на нормите за директно заустване във водоприемник.

Технически характеристики

Отпадъчни води:   2.500 m3/ден
  ХПК 10.000 kg/ден
На вход: ХПК 4.000 mg/l
  БПК 2.560 mg/l
На изход: ХПК 30 mg/l
  БПК 3 mg/l

Технологични стъпки

• Решетка
• Първичен утаител
• Смесително-изравнителен резервоар
• Анаеробен метан реактор Biomar® ASB
• Реактор Biomar® OSB с активна утайка
• Утаител Biomar® NK
• Ротационен аеробен реактор Biomar® OTB
• Филтрация
• Дезинфекция
• Обезводняване на утайката
Пречиствателната станция работи в автоматичен режим
Пуск: 2003
Заустване във водоприемник
Пивоварна Балтика

BIOMAR®

От старо ново

Фирма Полобст в Гора Калвария, Полша, е производител на ябълков концентрат. След разширение на мощностите старата станция за пречистване на отпадъчни води не беше в състояние да покрива изискванията по отношение на параметрите за заустване. С цел постигане на комплексно решение ЕнвироХеми проектира и построи "до ключ" аеробна пречиствателна станция тип Biomar® използвайки наличната сградна инфраструктура.

Технически характеристики

Продукт:
Biomar®
Процес: аеробно биологично третиране на отпадъчни води
Капацитет: 1500 m3/ден
Режим: непрекъснат
Вид на отпадъчните води: от производство на концентрат на ябълков сок

За повече информация

Изтегли PDF файла
Полобст
Аеробна пречиствателана станция Biomar®

Givaudan Deutschland GmbH• Дортмунд• Германия

Split-O-Mat® NOM – инсталация за неутрализация на отпадъчни води с непрекъснато действие

Givaudan е фирма със седалище в Швейцария е световен лидер при производството на есенции и аромати. В немската си производствена база в Дортмунд се произвеждат есенции и съставки за хранително-вкусовата промишленост, а също така и аромати предназначени за парфюмерийната и козметичната индустрия.

Производството се нуждаеше от нова неутрализационна инсталация с непрекъснато действие за третиране на отпадъчните води, отделяни по време на производствения процес и процеси на почистване, използвани за отработения въздух, а също така за подове и резервоари.

Отпадъчната вода е замърсена с водоразтворими органични съставки (органични киселини като оцетна и лимонена киселина).

Обхвата на доставка от ЕнвироХеми включва:
• Разрешително за планиране за изграждане и експлоатация на неутрализационна инсталация, включително разрешително за заустване съгласно секция 58.2 от Закона за водите на Германия и наредбите за индиректно заустване
• Доставка на новите първични сепаратори плюс съхранение на отпадъчните води авариен преливен резервоар с аератор, разработен специално за обемите от отпадъчна вода
• Помещението на инсталацията – предварително изработена бетонна клетка с интегрирана неутрализационна инсталация с непрекъснато действие
• Сменяема станция за неутрализационен агент

Характеристики

Количество на отпадъчната вода
Макс. 300 m3 на ден (макс. 50 m3/ч)
Химическо замърсяване: pH 2.0 - 12.0
Температура: Макс. 60° C (на вход на пред-сепаратора)

Технически данни

Необходимо пространство
Прибл. 45 m2
Управление: PLC, визуализация на процеса
Split-O-Mat® NOM – инсталация за неутрализация на отпадъчни води с непрекъснато действие

Norrmejerier, Умеа, Швеция

Енергия от отпадъчна вода чрез биологична инсталация за третиране на отпадъчни води Biomar®

През Юни 2005 в млекопреработвателното предприятие Нормериер в Умеа, Швеция шведския министър на околната среда Лена Соместад откри първата инсталация Biomar на компанията за биологично третиране на отпадъчни води. Проектът беше спонсориран от Европейската общност.

Органичните субстанции с които са замърсени отпадъчните води след процеси на измиване при млекопреработката и се съдържат в суроватката и суроватъчния пермеат се подкисляват и хидролизират. Това създава оптимални условия за последващо анаеробно третиране на отпадните води, което се осъществява във вътрешността на два метан реактора. Тук оцетната киселина се превръща в биогаз, който може да бъде използван отново в енергийната система на предприятието.

Инсталацията за биологично третиране Biomar пречиства отпадъчната вода от производството и също така генерира ценен биогаз. Това не само представлява една добра екологична практика, но има и положителен икономически ефект. Дори преди компанията Нормериер да започне да подава суроватъчен пермеат от другите си фабрики в северна Швеция които притежава, е в състояние да произвежда 8000 m3 от биогаз на ден. Газът се използва за добив на пара и по този начин се намаляват разходите за гориво на предприятието.

“По този начин не само пестим от първични източници на енергия, но успяваме да намалим нашите разходи с 2500 евро на ден”, казва с гордост Олоф Валин, човекът, движеща сила на компанията. “Останалите със сигурност имат да наваксват…”
биологични инсталации biomar
Биологична инсталация Biomar® за третиране на суроватъчен пермеат и отпадъчна вода от производство с възможност за възстановяване на енергия

Метан реактори Biomar®
Метан реактори Biomar® за биологично третиране на отпадъчните води

Винарна Trautwein, Лонсхайм, Германия

Инсталация за третиране на отпадъчни води Biomar® ASBx за винарна

Траутвайн е производител на вино с широка производствена гама на вина и сокове. При производствените процеси се отделят замърсени отпадъчни води, които подлежат на третиране преди да бъдат заустени в канализационната система. За тази цел беше инсталирана анаеробна инсталация за третиране на отпадъчните води Biomar® ASBx.

Технически данни

капацитет
1150 m3/ден (макс. 10 m3/ч)
На вход на пречиствателната станция
ХПК: Макс. 2.5 т/ден, 16,700mg/l
ХПК/БПК5 < 2
На изход на пречиствателната станция
ХПК: < 560 mg/l
БПК5 < 280 mg/l
Пуск Октомври 2008
Инсталация за третиране на отпадъчни води Biomar® ASBx за винарната Trautheim в Лонсхайм, Германия
винарната Trautheim в Лонсхайм