Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark

Интелигентни решения за индустриални отпадъчни води

Процесни и индустриални отпадъчни води в металообработващата, електро- и автомобилната индустрия

Обработката и рециклирането на индустриални отпадъчни води, процесни и промишлени води са нашата специалност. Един от приоритетите ни са технологиите за обработка на метал и повърхности, особено в автомобилната промишленост и за автомобилните доставчици.

Повърхностното третиране на метали и играе важна роля в металообработката и автомобилната промишленост. Нашите решения обхващат всичко: от класическата обработка на индустриални отпадъчни води, третиране на частични водни потоци до рециклиране на водата и оползотворяване на ресурсите. Ние използваме широка гама от процеси, като обеззаразяване, преципитация / флокулация, коагулация, йонообмен, изпаряване, филтрация, адсорбция, мембранни технологии и биологични процеси. Ние можем да предложим специализирано ноу-хау в областта на обезмазняване, лакиранe, галванизация, подготовка на смазочни материали за охлаждане и третиране на отпадъчните води, съдържащи масла.

Референции

WIKA ALEXANDER WIGAND GMBH & CO KOPPERS KOATINGS COIL CERN Fischer Edelstahl GmbH Toyota Van Gulik

WIKA ALEXANDER WIGAND GMBH & CO. KGKLINGENBERG • GERMANY

ENVOCHEM ® Пречиствателно станция за отпадни води от запояване и обезмасляване.
Wika Alexander Wigand GmbH & Ко KG е производител на оборудване от висок клас за измерване на температура и налягане. В централата на Wika в Клингенберг, Германия ЕнвироХеми е инсталирала пречиствателна станция за отпадъчни води от:

* Бани за обезмасляване (киселинна прибл. 2%, алкална прибл. 3% от общия обем на отпадъчните води)
* Води от запояване (прибл. 90% от общия обем на отпадъчните води)
* Отпадъчни води с високо замърсяване с тежки метали от обгаряне-тънък филм (прибл. 5% от общия обем на отпадъчните води).

Различните отпадъчни води се събират отделно и се припомпват в определени обеми към двата реактора Envochem®. Тук се коригира рН и се добавят различни агенти, улесняващи преципитацията. Утайката се обезводнява чрез използването на филтър преса и в последствие се отстранява. След преминаване на крайния филтър бистрата течна фаза се прехвърля към общинската пречиствателна станция за отпадни води.

Пускане в експлоатация: 1999
Постигнати граници:  
Хром: < 0,5 mg/l
Мед: < 0,5 mg/l
Никел: < 0,5 mg/l
Сребро: < 0,1 mg/l
Калай: < 2 mg/l
Цинк: < 2 mg/l
   
Обем на партида: ~ 15 m3
  ~ 8 ч/партида
  2 партиди/ден

Рециркулация с Envochem® ION на промивни води от третиране на метални повърхности

Промивни води - Коперс Коутингс
Промивните води от третирането на повърхности при обработката на продукти от стомана и алуминий се отвеждат първо в изравнителен резервоар. Оттам водата с постоянен дебит се подава към двуслоен филтър, адсорбер с активен въглен, катионобменна колона и последващи две анионобменни колони. След тази обработка деминерализираните води имат проводимост 20 mS/cm и могат да бъдат въведени отново в процеса. Регенератът и остатъчните концентрации от промивните вани биват обработени посредством вакуум-изпарител.

Производителност

капацитет на рециркулационната инсталация: 1,5 m3/h
капацитет на изпарителя: 2 m3
остатъчни вещества: 50 l/д

Технически данни

необходима площ: 35 m2
материал на рециркулационната инсталация: пластмаса
материал на изпарителя: неръждаема стомана
система за контрол: програмируема
koppers
Йонообменна инсталация Envochem® ION

Намаляване разхода на киселина при елоксилация на алуминий

Коил, Бернбург Германия

Инсталация за пречистване на киселина Envochem®

След предварителна обработка на алуминиевата повърхност, тя се елоксилира със сярна киселина. За да се постигне висока ефективност на процеса е необходимо да се стабилизира консумацията на киселина. Тази цел може да се постигне по два начина чрез отделяне на получения сулфат на изход от ваната при непрекъснат обмен на киселина или чрез регенериране на киселината. Централно място заема модулът за регенерация на киселина чрез йонообменни смоли. Сярната киселина се свързва със смолите, докато алуминиевите соли основно преминават през филтъра. След напълното натоварване на смолите със сярна киселина преминаването през филтъра е забавено за определен период от време. В този момент йонообменния филтър се изважда и започва регенерацията, по време на която сярната киселина се отмива от смолите и се връща във ваната за елоксилация.
При този начин на работа се постига по-голяма продължителност на използване на ваната, а оттам и по-ниски експлоатацинни разходи. В повечето случаи инвестицията за подобна инсталация се възвръща в рамките на една година.

Проектни данни

Капацитет на инсталацията : 9,5 kg алуминий/час
Среда: 20 % H2SO4
Температура: 50 - 70°C
Ограничение на алуминий  
във ваната:
9,5 – 10,5 g/l

 

Технически данни

Необходима площ: 16 m2
Захранване: 2,5 kWh/h
Система за контрол SPS
Изграждане: 2004
coil
Envochem® инсталация за пречистване на киселина

Европейска организация за ядрени изследвания (CERN)• Женева • Швейцария

ЕнвироХеми доставя технология за пречистване на отпадъчни води от галванично производство

Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) в Женева на френско-швейцарската граница е най-големия и известен изследователски център за физика на елементарните частици в света. С ускорителя на частици, представляващ 27 километров подземен пръстен научната загадка за създаването на вселената и структурата на материята може да бъде разгадана.

Отпадъчните води са от галваничен цех в CERN и са замърсени с цианид и хром. Те се третират посредством две инсталации за физико-химично третиране на партиди Envochem DOX. Обемът на отпадъчните води, съдържащи цианид е 2 м3/ден, а на тези съдържащи хром е прибл. 30 м3/ден.

Посредством инсталации за омекотяване, обратна осмоза и електродейонизация се добиват промивни води с много висока чистота с дебит 4 м3/час.

ЕнвироХеми беше избрана за главен изпълнител на проекта, включително изграждането на новата зала.

Изграждане на инсталацията - 2009.
cern

Fischer Edelstahl GmbH • Ахерн • Германия

Третиране на отпадъчни води с компактна поднапорна флотационна инсталация Lugan®

Фирма Fischer Edelstahl GmbH в Ахерн, Германия извършва измиване и почистване на машинни части и транспортни средства, които са замърсени от охлаждащи емулсии.

В процеса на измиване и почистване на модулите и отделните части се използват около 3 m3 промивни води и води за измиване под налягане дневно.

След механично пречистване на отпадъчните води замърсяването с емулсии и тежки метали все още е толкова високо, че те все още не могат да бъдат заустени в канализацията и се нуждаят от последващо третиране. Посредством инсталацията за разделяне на емулсии Lugan® 1500, в която извършва дозиране на флокуланти и неутрализационни средства Envifloc® и подаване на въздух под налягане се извършва физико-химично пречистване на отпадъчните води. Получената флотатна утайка се отстранява и в последствие се обезводнява. Третираната отпадъчна вода е с параметри покриващи нормите на заустване (KW < 20 mg/l съгласно приложение 49 и стойности за pH- 6,5 - 9,5) и могат да бъдат заустени в канализацията.

Системата е проектирана съгласно следните принципи:
- Висока степен на пречистване- централизирана система за третиране на отпадъците
- Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи
- Минимални разходи за експлоатация и поддръжка
- Доказано и стабилно управление на системата

Технически характеристики

Дебит на отпадъчните води: макс. 1,5 м3
Химическо замърсяване: Мазнини и минерални масла неразтворени вещества, тежки метали макс. 100 mg/l
Въглеводороди макс. 1.000 mg/l

Технически данни

Необходимо място за монтаж: 16 м2
Управление: Визуализация на процеса
компактна поднапорна инсталация Lugan®
Разделяне на емулсии с компактна поднапорна инсталация Lugan® от ЕнвироХеми

Toyota Motor Corporation, Санкт Петерсбург, Русия

Физико-химично третиране на отпадъчни води за автомобилната индустрия

При производството на автомобили във завода на TOYOTA MOTOR CORPORATION в Санкт Петерсбург се отделят различни по характер потоци от отпадъчни води. Те трябва да бъдат третирани преди да бъдат заустени в канализационната мрежа.

Инсталацията за третиране на отпадъчни води ENVOCHEM® COL е разработена по такъв начин, че да позволява автоматичното и непрекъснато третиране на три потока от отпадъчни води, съдържащи тежки метали, масла или несъдържащи замърсители. Общия дебит на потоците е около 50м?/ч и третирането се състои от следните процесни стъпки:

• Изравняване на отпадъчните води и аерация
• Пресипитация/флокулация
• Нетрализация
• Утаяване
• Флокулация филтриране
• Обезводняване на утайката чрез камерна филтър преса.

Експлоатационни характеристики

Общ капацитет на инсталацията макс. 50 м3
- Отпадъчни води, съдържащи тежки метали макс. 20 м3
- Отпадъчни води, съдържащи мазнини макс. 20 м3
- Незамърсени отпадъчни води макс. 10 м3

Технически данни

Необходимо пространство 30 x 30 м Обем на филтър пресата 440 л Система на филтър пресата KFP автоматична Система за управление S7 300 PLC
envochem инсталация toyota
Инсталация Envochem® COL с непрекъснато действие за физико-химично третиране на отпадъчни води

Van Gulik, Де Меерн, Холандия

Рециркулация на водните потоци и система за третиране на отпадъчни води от процеси на прахово боядисване на стоманени повърхности

Фирма Van Gulik Coatings инсталира нова линия за прахово боядисване в производственото си предприятие в Де Меерн, Холандия. Производителността на новата производствена линия е 18t стоманени продукти с обща дължина 14.5 m.

Количеството на деминерализираната вода необходима за етапа на пред-третиране е приблизително 2 m3 на час. Дейонизираната вода се използва за изплакване на части, подлежащи на боядисване след като те са преминали етапи на обезмасляване, ецване и пасивиране. ЕнвироХеми сключи договор за изграждане на комбинирана инсталация за рециркулиране на водните потоци и пречистване на отпадъчните води. Беше инсталирано специално разработено за клиента решение състоящо се от комбинация от инсталационна техника Envochem® ION и Split-O-Mat® 3200. Рециркулационната инсталация Envochem® ION (състояща се от двуслоен филтър, филтър с активен въглен и два анионни и два катионни йонообменни модула) се използва за преобразуване на измивните води в дейонизирана вода (< 15 µS/cm).

Използвания концентрат от ваните и обратния поток от инсталацията Envochem® ION се събират и третират отделно в инсталацията за третиране на отпадъчни води Split-O-Mat® SOM 3200. Водите които съдържат хром (VI) първоначално се деконтаминират преди последващите етапи на пресипитация и флокулация. Образувалите се флокули се утаяват в утаител. Разредената утайка се обезводнява в камерна филтър преса.

Технически данни

Капацитет на инсталацията Envochem ION : 2 m3/час
Капацитет на инсталацията Split-O-Mat: 3 m3/час
За улавяне на: Мазнини, Zn, Cr(VI), HF, H3PO4
Експлоатация: 16 ч/ден, 250 дни годишно

пречиствателна станция
Пречиствателна станция за отпадъчни води Split-O-Mat®
рециклиране на водни потоци
Envochem® - рециклиране на водни потоци с двуслоен филтър, филтър с активен въглен и йонообменни колони