Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark


Модулно, безотпадно третиране на отработени основни разтвори с Envochem® AOP
Дата на публикуване: 2018-09-03
Специално разработената инсталация Envochem® AOP е идеална за обезвреждане на отработени основни разтвори от екстракция (Spent Caustic, Merox process), както и производствени кондензати получени в процеса на рафиниране, които са едни от най-трудните за третиране отпадни потоци в индустрията. Без значение от високата концентрация, субстанциите в отработените основни или кисели разтвори както и технологични кондензати, безпасно и надежно се третират и се превръщат в безвредни компоненти. 

Характеристики
  • Максимален окислителен капацитет чрез интелигентен контрол и концентрации на окислителя до 20 тегловни %. Подходящ за отработени разтвори съдържащи суфиди (H2S), меркаптани, нафтaлини, крезоли, както и други проблематични отпадни води.
  • Ниска консумация на окислител чрез контол на дозирането.
  • Отлична адаптивност към промени в натоварването чрез опции за настройка на променливите (като дозиране, енергия и време за окисление) и способност за разширение на модула където и когато е необходимо.
  • Максимална надежност на третирането чрез задължителни корелационни проучвания по време на пуска в експлоатация и/или опционално непрекъснат мониторинг на основните параметри
  • Модулна концепция, позволяваща лесно бъдещо разширение 
Процесът Envochem AOP

Захранваният от up2e! процес Envochem® AOP включва окисление на токсичните субстанции в отработените основни разтвори. Модулната станция има дневен капацитет от около 24 m³/д до 120 m³/д. В случай на по-големи дебити се препоръчва използването на паралелна инсталация.

Потенциални приложения

- Елиминиране на:
  •      Токсични компоненти (сулфиди, феноли, меркаптани)
  •    Органика (халогенирани, ароматни или полициклични              въглеводороди)
  •     Комплексни вещества (органични/неорганични)

  Обезцветяване на вода

- Освобождаване от остатъчни субстанциибез отпадък за депониране

- Подобряване на биоразградимостта (съотношение БПК5/ХПК) и/или редуциране на ХПК/ООВ


<< Виж всички новини...