Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark

Технологии за пречистване на отпадъчни води и водоподготовка при третирането и обезвреждането на отпадъци и в енергийната индустрия

По време на обезвреждане на отпадъци и инфилтрационни води от сметища се формират отпадъчни води, които съдържат в частичност токсични вещества и замърсяващи водата компоненти.

Нашите пречиствателните станции са подходящи за най-различни изисквания:

* Депа/Сметища
* Депа за скрап
* Инсталации за изгаряне на смет
* Инсталации за оползотворяване на отпадъците
* Течни опасни отпадъци

Ние използваме химико-физични процеси (адсорбция с активен въглен), мембранни процеси и биологични технологии за третиране. Идеалният процес или комбинация от процеси са индивидуално проектирани за нашите клиенти.

Референции

SIGRE WISMUT GMBH Split-O-Mat® NOM MULLHEIZKRAFTWERK RBE

Мембранни технологии за води от сметища

Люксембургската фирма СИГРЕ, занимаваща се с обработката на отпадъци и управляваща сметището Мюертендал, възложи през 2003 г. на ЕнвироХеми проектирането и изграждането на пречиствателна станция за водите от сметището.
От 2005 г. функционира комбинираната биологична мембранна инсталация Biomar® OMB с нитрификационно и денитрификационно стъпало. Забележително тук е наличието на интегрираната в биологичното стъпало ултрафилтрационна инсталация. Така оразмерена инсталацията позволява монтаж върху ограничена строителна площ.
В цяла Европа ЕнвироХеми има реализирани над 30 такива строго специфични инсталации.

Продукт: Biomar® OMB
Процес: Аеробен мембранен биореактор
Капацитет: 85 m3/ден
Вид на водите: Отпадъчни води от сметище
sigre
Аеробна мембранна биология Biomar® OMB

Третиране на води от ураново находище

Описание на пречиствателната станция

В рамките на санирането на ураново находище на фирма ВИСМУТ ГмбХ беше осъществено контролирано наводняване на мината Шлема-Алберода. Произхождащите от този процес излишни води са контаминирани с уран, арсен, манган и радий. Инсталацията за пречистване на тези води е проектирана от EнвироХеми и е оразмерена за 450м3/час.

Основните технологични стъпки в процеса на пречистване са: флокулация, утаяване и филтрация. Елементът уран се свързва със специалния продукт на органична основа GOPUR® 3000.

Утайката се обезводнява механично и имобилизира. Процесът е напълно автоматизиран и визуализиран. Всички агрегати са оразмерени с резерви.

Технически данни

капацитет: 450 m3
необходима площ: 4.000 m2
резервоари: бетонна облицовка
система за контрол: SPS, визуализация, дистанционно управление
утаителни резервоари: ламелни сепаратори
имобилизация на утайката  
директно заустване според изискванията  
пуск 1999 живот на инсталацията 25 години

Степен на пречистване

уран: > 93%
арсен: > 93%
радий: > 94%
манган: > 60%

реакционно време прибл. 15 мин

wismut

wismut

Строителен сектор

Split-O-Mat ® NOM

Неутрализация на отпадъчни води на строителни обекти

Част от отпадъчните води, отделящи се при строителни дейности или изграждане на тунели трябва да бъдат третирани преди да бъдат заустени в канализационната система. Образуваните отпадъчни води трябва да бъдат разграничени, както следва:

* Алкални отпадъчни води с повишено ниво на рН
* Отпадни води с твърди частици и висока мътност
* Отпадъчни води, съдържащи масла и мазнини

Процеси на третиране

В зависимост от изискванията, ние използваме следните методи на третиране:

* Неутрализация (CO2 или киселина)
* Флокулация
* Утаяване
* Обезводняване на утайки
* Разграждане на емулсии (отпадъчни води, съдържащи масла и мазнини)
* Наблюдение на РН
* Измерване на мътност
* Измерване на дебит

Инсталации

Следните стандартни инсталации са на разположение за продажба или под наем:

Тип на инсталациите: NOM 4B NOM 8B NOM 16B NOM 40B
Метод: непрекъснат непрекъснат непрекъснат непрекъснат
Неутрализиращ агент: CO2 CO2 CO2 CO2
Капацитет*: 4 m3/h 8 m3/h 16 m3/h 36 m3/h
Размери(контейнер)
Д x Ш x В cm прибл.
405 x 245 x 265 405 x 245 x 265 405 x 245 x 265 700 x 250 x 22

*Капацитет: в зависимост от стойността на рН

Неутрализационните инсталации са напълно изградени в изолирани, отопляеми контейнери и са проектирани за употреба на строителните площадки. За нуждите на краткосрочни проекти и приложения ние предлагаме инсталации под наем. При необходимост можем да предложим неутрализационни инсталации с капацитет до 500 m3/h.

Изборът EnviroFALK означава избор на партньор с повече от 30 години опит и многобройни референции в проектирането и изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води.

Envochem® третиране на отпадъчни води от промиване на димни газове

Мюлхейцкрафтверк Улм, Германия

Описание на процеса

Многостъпалният процес на третиране на силно алкални отпадъчни води е проектиран по такъв начин, че замърсителите да се отделят като "чисти продукти".

1. Етап: Отделяне на частици и прах от активен въглен

Киселинните отпадъчни води се третират с мембранна филтър преса. Преди изпразването на пресата, утайката се промива с цел отстраняване на киселините. Тази процесна стъпка позволява отделянето на белия гипс в следващия етап.

2. Етап: Възстановяване на гипса

В стъпалото за пресипитация на гипса, водите частично се неутрализират до рН 2 чрез добавяне на вар и сода каустик. Прибавянето на вар се контролира чрез непрекъснато измерване на калция и сулфатите. Гипсът отделен при последващото утаяване се обезводнява и промива с вакуум филтър така, че "чистия" гипс се въстановява.

3. Етап: Стрипинг и възстановяване на амоняк

Отпадъчните води, които все още са алкални, се третират със сода каустик до достигане на рН 11. Парният стрипинг се провежда в две колони и след кондензацията възстановения амоняк рециркулира в инсинератор, като се използва в DENOX стъпалото.

4. Етап: Пресипитация на тежки метали

Останалите във водите тежки метали се неутрализират и утаяват с помощта на пресипитационни химикали и флокуланти. Хидроксидната утайка се отделя във вторичен утаител и се обезводнява в камерна филтър преса. Накрая водите преминават през два пясъчни филтъра.

5. Етап: Изпарение и възстановяване на солите

С цел получаване на чист солеви разтвор водите се подлагат на изпарение. Това стъпало не се доставя от ЕнвироХеми.

Технически данни:

Капацитет на пречиствателната станция: 2 m3
улм

улм

Biomar® AHP - Анаеробно третиране на отпадъчни води от производство на биодизел

Rheinische BioEster GmbH

ОПИСАНИЕ НА СТАНЦИЯТА / Biomar® AHP

Производството на биодизел (при изпарението на глицерин и сушенето на мастни киселини и метил естер) е съпроводено с отделянето на силно натоварени с органични замърсители отпадъчни води. Основните замърсители са глицерин, метанол и мастни киселини.

Главните характеристики на технологията за третиране са малката необходима площ, ефективното отделяне на биомасата, ниските експлоатационни разходи и добивът на биогаз.

Отпадъчните води се събират в изравнителен резервоар където се изравняват рН, концентрационните и хидравлични пикове. Този резервоар е проектиран да поема и аварийни натоварвания. След регулиране на рН органичните замърсители се хидролизират с помощта на специални микроорганизми. Енергийния баланс на системата е оптимизиран чрез използването на система от топлообменници. В патентирания реактор Biomar® AHP се извършва биологическа редукция на органичните замърсители до биогаз, който се използва в котелното на предприятието. В последващия аерационен басейн метаногенните микроорганизми се дезактивират. Посредством програмируемата система за контрол и управление (PLC) и системата за визуализация на процеса се постига напълно автоматизиран работен режим. Пречиствателната станция отговаря на Европейските стандарти за вода, въздух и шум.
поле с рапица
Поле с рапица

Biomar® AHP
Biomar® AHP, високоефективен реактор за третиране на отпадъчни води от производството на биодизел