Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
Tel: +359 2 846 30 65
Fax: +359 2 846 30 66
watermark

ПРОФЕСИОНАЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ И ПРОЦЕСНИ ВОДИ

ЗА СОЛАРНАТА/СТЪКЛАРСКАТА/КЕРАМИЧНАТА И ОПТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

Типични замърсители на процесните и отпадъчни води от соларната, стъкларската, керамичната и оптичната индустрия са твърди частици, охладители, масла, киселини, основи и тежки метали. Процесът на пречистване по време на производството изисква промивните води да са чисти до ултра чисти-с много високо качество на водата. Пречиствателните процеси са разработени по такъв начин, че позволяват възстановяване на компонентите, съдържащи се във водата като ресурси.
Ние предлагаме решения и инсталации за всеки производствен етап, когато става въпрос за третиране на прясна вода и отпадъчни води, както и процесни води и системи за рециклиране. ЕнвироХеми предлага стандартизирани, компактни решения:-химико- физични (флокулация / преципитация), физически (филтрация и мембранни процеси), както и процеси на йонообмен. Инсталациите са разработени в съответствие с изискванията на клиента.

Референции

MOESER BAER SCHOTT AG VILLEROY & BOCH ZEISS APPLIED MATERIALS

Фотоволтаична фабрика • Мозер Баер

Модерна технология за третиране на отпадъчни води за производител на соларни клетки

Фирмата Мозер Баер Фото Волтаик ООД построи наскоро нов завод в Ню Делхи за производство на панели от силициев кристал, който достига номинален капацитет от 80 MWp (мегават пика) годишно.

При производството на слънчеви клетки, както и на скрубери се отделят отпадъчни води, които са третират непрекъснато с физико-химичен процес Envochem ® COL 10,000. Необходимите химикали за регулирането на рН се дозират напълно автоматично.
Отпадъчните води се неутрализират и замърсителите се флокулират и отделят от водата със специално устройство. Камерна филтър преса обезводнява получената утайка.

Инсталацията Envochem ® COL разработена от ЕнвироХеми изпълнява стриктните изисквания за стойностите на параметрите на отпадъчните води, както е предвидено в договора.
Инсталацията е предварително изградена от ЕнвироХеми в Германия според високите стандарти за качество. Това намалява времето за монтаж и началото на дейността в Индия. След това изграждането на инсталацията е завършено от специалисти на ЕнвироХеми на място. ЕнвироХеми подкрепя експлоатацията на станцията чрез модем и система за мониторинг от централата в Германия.


SCHOTT AG • Майнц

Компетентно управление на водите при пречистване на отпадъчни води и технологии за рециклиране на водите
На девет експерта от ЕнвироХеми е възложен проект за управление на водите от Schott AG в Майнц и те са на разположение 24 часа, 7 дни от седмицата. Екипът се състои от инженери, техници, лаборанти, химически инженери и доставчици.

Ползи за клиента

• компетентно, всеобхватно решение от един източник
• максимална достъпност на предлаганите услуги
• икономически предимства в сравнение със самостоятелно управление
• гарантирано качество

Помещенията на компанията обхващат около 300.000 m2 с пет различни области на производство, всяка от които има различни изисквания по отношение на водоснабдяването и третирането на отпадъчните води и отпадъците.
• Ceran ®
• Robax ®
• Оптично стъкло
• Производство на кухо стъкло
• Оптични влакна

Екипът на ЕнвироХеми е гаранция за оптимално функциониране

Вода от кладенци: 7 инсталации с капацитет 4500 m3 / д всяка
Техническо управление на процеса на регенерация на водата, както и химични, физични и микробни тестове и мониторинг на водата.

Деалкализация: една инсталация с капацитет 2800 m3 / д
Експлоатиране на бърза инсталация за дезалкализация, поддръжка, сервиз, анализи.

Дейонизирана вода: 6 инсталации с мощност от 360 m3
Централизирано и децентрализирано снабдяване с дейонизирана вода чрез обратна осмоза и йонообмен.

Рециклиране на вода: 2 инсталации с капацитет 5000 m3
Химико-физично третиране, отстраняване на съставки от водата като тежки метали, цикъл за утайка.

Охлаждане на лубриканти: 5 инсталации, 850 m3 / д
Охлаждане на лубриканти чрез третиране посредством физико-химична пречиствателна и филтрационна станция, мониторинг на концентрация, корозия и микробиологично замърсяване, предписана от закона документация TRGS 611 (TRGS = технически правила за опасни вещества).

Вода за охлаждане: 19 инсталации, 25 MW
Захранване и наблюдение на отворени и затворени системи за охлаждане, анализ на корозия, концентрация и параметри за заустване в канализация.

Отпадъчни води: 4 инсталации с капацитет 150 m3 / д
Химико-физична обработка на отпадъчните води от производство на стъклени влакна, химико-физична обработка на отпадъчните води от обработката на стъклени повърхности силно замърсени с лубрикант за охлаждане, неутрализиране на отпадъчните води от лабораториите.
schott

Рециклиране на глазури • VILLEROY & BOCH

Рециклиране на глазури VILLEROY & BOCH, Метлах
VILLEROY & BOCH - световно известния производител на керамични и life style продукти базиран в Метлах, Германия, търсеше иновативна технология за регенериране на концентрати от изплакване, произтичащи от преработка на глазури. Един оптимален процес на рециклиране на глазури е разработен в рамките на съвместен изследователски проект с ЕнвироХеми. Обширни изпитания и лабораторни тестове в пилотна инсталация дават необходимите технически данни за проектирането на инсталация за микрофилтрация Envopur®.

Новата инсталация за микрофилтрация Envopur® съхранява ценни ресурси чрез филтриране на процесните води по такъв начин, че те вече няма да бъдат третирани като отпадъчни води.

Тип на водите: Концентрат от изплакването при обработка на глазури
Процес: микрофилтрация Envopur®
Капацитет на инсталацията: 20 m3
villeroy
микрофилтрация Envopur®

Производство на стъклени изделия • ZEISS ®

Нe само чисто оптично стъкло
В Zeiss Sport Optics Works в Вецлар произвеждат, наред с други продукти, висококачествени лещи и призми. Отпадъчните води от производството на оптично стъкло се третират в инсталация Lugan ® 20.000 от ЕнвироХеми. В инсталацията за флокулация и флотация се третират 60 m3 отпадъчни води от процесите на смилане, замърсени с тежки метали и суспендирани вещества в три смени на ден. Отпадъчните води се третират до достигане на оптимални стойности на параметрите,така че водите могат да бъдат заустени в канализационната система. Протичането на този процес значително намалява разходите за обезвреждане на отпадъци, тъй като само обезводнената утайка от камерната филтър преса трябва да бъдат отстранена, с което се премахва необходимостта от скъпо предварително разделяне.

Капацитет: прибл. 8 - 10 m3 / ч
Процес: флокулация с интегрирана флотация с разтворен въздух Lugan ® 20.000
zeiss
Инсталация Lugan® 20.000

Третиране на отпадъчни води и водоподготовка за соларната индустрия, производството на вакуумни покрития и фотоволтаични системи

Едно от водещите производствени предприятия за специално оборудване и процеси за производство на полупроводници, електротехника и инженеринг за слънчева енергия, в момента експлоатира технологичен център за соларни технологии в Долна Франкония, Германия. Инсталирано е високо модерно оборудване за производство на тънки покрития. Процесът изисква високо пречистена вода за процедурите за миене и почистване. По време на различните етапи на обработка се акумулират отпадъчни води, натрупани от мокрите процеси на ецване и от скруберите. ЕнвироХеми достави цялостна инсталация за процесните води и за пречистване на отпадъчните води.

Третиране на процесни води от EnviroFALK

Деминерализираната вода се добива от публичната водопроводна мрежа с помощта на оборудване EnviroFalk, което се състои от инсталация за омекотяване, оборудване за обратна осмоза чрез две циркулационни системи. Инсталацията се доставя предварително монтирана и е с капацитет за производство на 2 х 1000 л / ч високопречистена вода.

Технически данни

Капацитет: 2 x 1000 л/ч
Електропроводимост: 0,1 µS/cm
pH:   
7
Температура: макс. 50 °C

Третиране на отпадъчни води от ЕнвироХеми

Отпадъчните води са замърсени главно със HF и HCl. В инсталацията Envochem ® отпадъчните води се третират чрез физико - химични процеси, а получената утайка се обезводнява. Пречистените отпадъчни води са в съответствие с изискванията на местното законодателство за отпадъчни води. Основната характеристика на този процес е двойностенната конструкция и начин на изграждане на тръбопроводите за отпадъчни води и резервоарите, които предлагат по-висока степен на безопасност. ЕнвироХеми достави и цялата тръбна разводка към пречиствателната станция.

Инсталацията EnviroFALK, както и инсталацията Envochem ® са сглобяеми и готови да бъдат монтирани на площадката.

Технически данни

Капацитет: 4 – макс. 5m3
HF: макс. 3000 mg/l
pH:   
0-3
други замърсявания: ZnO und SiO2
Гранични стойности  
F: 50 mg/л
pH: 6,5 – 9,5
envirochem

enviroFALK